Museet kommer att ha öppet för allmänheten torsdagar mellan kl. 9 00 – 12 00 med början av maj månad. Inträdesavgift 20kr.

 

STADGAR

För

Åkerbo Maskinhistoriska förening (Linköpings kommun.)

 

§ 1 FÖRENINGENS INRIKTNING:

Åkerbo Maskinhistoriska förening är en ideell sammanslutning av personer som har till hobby eller intresse att bevara, renovera och bruka äldre tändkulemotorer, traktorer, redskap och alla övriga kulturella fordon. Föreningen ska verka i en kulturbevarande anda och utan ekonomiska intressen.

§ 2 MEDLEMSKAP:

Medlemskap kan vinnas av den som har intresse i enighet med § 1 och är beredd att verka med föreningens anda. Någon form av fordon krävs ej.

§ 3 BESLUTANDE OCH VERKSTÄLLANDE ORGAN:

Högsta beslutande organ är Årsmötet. Ledningen för föreningens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från årsmötet eller annat möte. Styrelsen fattar beslut om föreningens löpande verksamhet.

FIRMATECKNARE är Ordförande och Kassör var för sig.

§ 4 VERKSAMHETSÅR OCH ÅRSMÖTE:

Föreningens verksamhet och räkenskapsår är lika med kalenderår. Årsmöte hålls årligen före utgången av februari månad. På årsmötet ska följande ärenden behandlas.

1) Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.

2) Val av ordförande och sekreterare till årsmötet.

3) Val av rösträknare tillika justeringsman för årsmötesprotokollet.

4) Fråga om godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.

5) Genomgång av revisionsberättelse.

6) Fastställande av resultat och balansräkning.

7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8) Behandling av inkomna motioner.

9) Val av styrelseledamöter.

10) Val av revisorer.

11) Val av ledamöter till valberedning.

12) Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år.

13) Övriga frågor.

Kallelse utsänts av styrelsen senast 14 dagar före årsmötet

§ 5 STYRELSE OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER:

Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör, en styrelse ledamot och en styrelsesuppleant.

Ordförande och vice sekreterare väljs på två år, jämna årtal.

Vice ordförande och sekreterare väljs på två år, udda årtal.

Övriga väljs för ett år.

Styrelsen är beslutsför när minst fyra ledamöter är närvarande.

Suppleant har rösträtt endast vid ordinarie styrelsemedlems frånvaro.

Ordförande har utslagsröst.

Revisorer två st. och valberedare två st. väljs för ett år, av årsmötet.

§ 6 MEDLEMSAVGIFTER:

Medlemsavgifter fastställs av årsmötet för nästkommande verksamhetsår. Medlemsavgift ska vara betald före feb månads utgång.

§ 7 UTTRÄDE OCH UTSLUTNING:

Medlem som till styrelsen begär att få utträda ur föreningen, befrias omedelbart från medlemskap. Medlem som grovt bryter mot föreningens målsättning eller anda, kan av styrelsen uteslutas.

§ 8 STADGEÄNDRING:

Ändring av stadgarna kan efter motion endast fattas av årsmötet och förutsätter minst 4/5 dels majoritet.

§ 9 FÖRENINGENS UPPLÖSNING:

Upplösning av föreningen kan efter motion endast tas av två på varandra följande årsmöten. Upplösningen förutsätter minst 4/5 dels majoritet vid båda mötena. Vid upplösning ska även beslut tas om hur föreningens ev. tillgångar ska fördelas.

Reviderade 2008 10 15 Styrelsen.